Home / Actueel / Nieuws / Nieuwe beleidsregels Wet natuurbescherming

Nieuwe beleidsregels Wet natuurbescherming

- Op 12 december zijn de beleidsregels voor de Wet natuurbescherming door de provincies gepubliceerd. De belangrijkste aspecten uit de beleidsregels worden hieronder toegelicht.

De uitgangssituatie voor een nieuwe vergunning is:

 • De feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit op basis van een verleende natuurtoestemming;
 • Van deze referentiesituatie kan worden afgeweken als de stal nog niet volledig gerealiseerd is maar er wel aantoonbaar stappen zijn gezet (bijvoorbeeld de fundering gestort) of als er aantoonbaar investeringsverplichtingen zijn aangegaan (aankoop van grond of een aannemingsovereenkomst mét boetebeding);
 • Bij de referentiesituatie wordt uitgegaan van de maximale emissie die is toegestaan op basis van het Besluit emissiearme huisvesting.
Een wijziging van de bedrijfssituatie wordt ‘intern salderen’ genoemd en als daarvoor een nieuwe vergunning nodig is dan geldt:
 • Dat de toename van depositie maximaal 0,00 mol/ha/jr. mag zijn ten opzichte van bovenstaande referentiesituatie;
 • Dat voor veehouderijen die meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij de referentiesituatie nul is.
Een nieuwe bedrijfssituatie met een hogere depositie dan in de vergunde situatie kan via ‘extern salderen’ worden aangevraagd:
 • Door aankoop van ammoniak om de toename in depositie te compenseren;
 • Er vindt 30% afroming plaats van de te verkopen ammoniak;
 • De gerealiseerde (en vergunde) stalcapaciteit is de ammoniak die te verkopen is;
 • Bij de referentiesituatie wordt uitgegaan van de maximale emissie die is toegestaan op basis van het Besluit emissiearme huisvesting;
 • Veehouderijen die meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij óf aan de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij kunnen de ammoniak niet verkopen voor extern salderen.
Hieronder worden een aantal situaties geschetst:
1. Wat kan ik met een verleende (niet vernietigde) vergunning Wet natuurbescherming?
Eén op één realiseren zoals is vergund.

2. Wat als ik anders wil bouwen dan de verleende vergunning Wet natuurbescherming?
Een nieuwe vergunning aanvragen, rekening houden met beleidsregels. Rechten van niet gerealiseerde stallen komen te vervallen.

3. Wat kan ik met een door de rechter vernietigde vergunning?
De vergunningaanvraag aanpassen of intrekken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de nieuwe regels voor de uitgangssituatie.

4. Wat kan ik met een (akkoord verklaarde) PAS-melding?
De Melding is niet meer geldig.
a. Eventueel wachten op legalisatie van de Melding, zoals door de minister is aangegeven. Het gaat dan om het gerealiseerde deel van de Melding.
b. Een nieuwe vergunning aanvragen en daarbij rekening houden met de nieuwe beleidsregels.

Enkele opmerkelijke punten:
 • Als er een nieuwe stal vergund is en u wilt deze op een andere manier realiseren, dan vervalt deze stal in de referentiesituatie. U moet de stal dus eerst realiseren voordat deze veranderd kan worden.
 • Als door omstandigheden een vergunde nieuwe stal nog niet is gerealiseerd dan vervalt deze als u deze stal wilt aanpassen naar nieuwe inzichten.
 • Een nog niet gerealiseerde stal mag wel worden meegerekend ten behoeve van realisatie van doelen in een Natura 2000-gebied.
 • Een nog niet gerealiseerd project mag wel worden meegerekend als het gaat over wegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwekking enz.
 • Verkoop van ammoniak kan niet doorgaan als Gedeputeerde Staten de verkopende ammoniak nodig hebben voor uitvoering van de Habitatrichtlijn.
 • Bij extern salderen komt 30% van de ammoniak ten gunste van natuur. Omdat de saldogever en de saldonemer op verschillende locaties liggen zal het voordeel voor natuur in afname in depositie groter zijn dan 30 %.
 • Er is geen korting bij extern salderen als het ontvangende project nodig is voor doelen in een Natura 2000-gebied.
 • Extern salderen kan (voorlopig) niet voor bedrijven die op 4 oktober 2019 dier- of fosfaatrechten hadden.
 • Er is een hardheidsclausule voor situaties die onevenredige gevolgen hebben voor belanghebbenden, maar dan wel binnen de doelen van deze nieuwe beleidsregels.
 • Er is nog geen oplossing voor bedrijven die op hun aanvraag wel een vergunning hebben ontvangen en waarbij de vergunning inmiddels door de rechter is vernietigd. Daar zou de provincie een oplossingen voor kunnen maken.

  Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw adviseur of bel tijdens kantooruren naar ons kantoor op 0318 - 675 401.

Deze website maakt gebruik van cookies

Alle websites van De Heus Voeders gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed en veilig werken en analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te geven. Marketingcookies worden geplaatst om u gepersonaliseerde sector relevante informatie te tonen in plaats van algemene.

Als u op ‘Akkoord‘ klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies. Of klik op de knop ‘Verander uw cookie-instellingen‘ om uw voorkeuren te wijzigen.
Lees het cookiebeleid van De Heus Voeders voor meer informatie over cookies.