Wet natuurbescherming

In Nederland wordt de natuur beschermd door verschillende wetten en regelgeving. De bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, de Boswet en de Flora- en Faunawet zijn in de Wet natuurbescherming verwerkt.

Wij halen het optimale uit wet- en regelgeving voor de ontwikkeling van jouw bedrijf

Heb je een vraag aan één van onze adviseurs?
Heb je een vraag aan één van onze adviseurs?

Beschermde natuur

Voor activiteiten of projecten die effect kunnen hebben op beschermde natuur is een vergunning of melding in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Hierbij gaat het om het effect op bijvoorbeeld beschermde soorten door het slopen van gebouwen of het weghalen van bebossing, maar ook om het effect van de ammoniakuitstoot (stikstofdepositie) op omliggende beschermde natuur. Deze stikstofdepositie wordt bepaald middels het verspreidingsberekening model van de overheid: de AERIUS-Calculator.

Wnb vergunning

De vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (kortweg Wnb vergunning) is noodzakelijk naast bijvoorbeeld de omgevingsvergunning van de gemeente. Het bevoegd gezag voor de vergunning Wet natuurbescherming is de provincie en betreft de provincie waarin jouw bedrijf is gelegen. De provincies mogen een eigen beleid opstellen in het kader van natuurbeheer, waardoor het provinciale beleid per provincie kan verschillen. Wil je weten in hoeverre jou vergunning- of meldingsplichtig bent in het kader van de Wet natuurbescherming, neem dan contact met ons op.
Contact adviseurs Agra-Matic

Benieuwd naar hoe we jou kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Bel ons op 0318 - 675 401 of vul het contactformulier in.