Betere benutting fosfor door vleeskuikens: grote voordelen voor milieu en duurzaamheid

04 juli 2019
-
2 minuten

Fosfor is een essentieel mineraal in de voeding van vleeskuikens. Het is cruciaal voor botopbouw in een nauwe relatie tot calcium en vitaminen. Tevens is de fosforvoorziening belangrijk voor de groei en uiteindelijk de technische prestaties. Met nieuwe inzichten op het gebied van fosforvoorziening zorgt De Heus voor een gunstig effect op de mineralenbalans en dus een verdere verduurzaming zonder dat dit ten koste gaat van technische prestaties.

Nut en noodzaak van fosfor

Calcium en fosfor zijn onmisbare bouwstenen in de voeding voor pluimvee. Dit wordt onderstreept door het feit dat het merendeel van het asgehalte in het bot bestaat uit deze twee elementen. Het correct toevoegen van deze mineralen aan voeding zorgt er daarom voor dat beengebreken niet of nauwelijks optreden. Calcium en fosfor spelen ook bij tal van andere essentiële functies een belangrijke rol en zijn daarmee zeer bepalend voor het technisch resultaat.

Milieu en duurzaamheid

Hoewel fosfor zeer positieve effecten heeft op het dier, is het voor de agrarische sector een uitdaging om voedsel te produceren met beperkt gebruik van natuurlijke bronnen. Zo is bijvoorbeeld de wereldvoorraad fosfor niet oneindig groot. Door een betere benutting van fosfor zal de uitscheiding ervan, in de vorm van fosfaat in de mest, minder zijn en een gunstig effect hebben op de milieu-impact van de pluimveesector.

Meer fosfor met minder

In antwoord op de zorgen die fosfaataanvoer met zich meebrengt ten aanzien van milieu en wereldvoorraden zijn er veel ontwikkeling geweest. Deze zijn telkens gericht op een betere benutting van fosfor, zodat met een lagere aanvoer gezondheid en technische prestaties gewaarborgd blijven. Steeds weer bleek de invloed van calcium, maar met name de inzet van fytase, hierin cruciaal. De Heus heeft deze ontwikkeling in een vroegtijdig stadium erkent en werkt met de nieuwste en meest efficiënte fytase. Ook wordt er in onderzoek zeer veel tijd en geld gestoken om de fosforbehoefte
per leeftijdsfase te kennen. Telkens met als doel om het voor het dier goed te doen en ook oog te hebben voor duurzaamheid.

Wat is fytase en waarom gebruiken we dit?

Fytase is een microbieel enzym dat in staat is om fosfor in plantaardige grondstoffen beschikbaar te maken voor het dier. Zonder gebruik van deze enzymen zou veel fosfor, aangevoerd via plantaardig grondstoffen, niet opgenomen worden door het dier en verloren gaan in de mest. Door de werking van fytase zeer nauwkeurig te onderzoeken en te begrijpen, kan er gericht gekozen worden voor de meest efficiënte producten. Door plantaardige fosfor beter te benutten, kan de aanvoer van (eindige) fosforbronnen tot een minimum worden beperkt.

De mestboekhouding zal de werkelijkheid beter weergeven

Mestboekhouding

In de mestboekhouding van elk bedrijft wordt het fosfaatoverschot berekend uit de hoeveelheid aangevoerde fosfor (kuiken plus voer) minus de hoeveelheid afgevoerde fosfor (kuiken plus mest). Daarbij is de vastgestelde (maar gedateerde) forfaitaire norm voor vastlegging in het dier 4,4 gram fosfor (10,1 g P2O5) per kilogram levend gewicht. Recente onderzoeken (2018), uitgevoerd door De Heus, met gangbare voersamenstellingen laten zien dat, met een juiste inzet van fytase en andere mineralen, de fosforaanzet in het karkas veel hoger ligt dan 4,4 gram fosfor per kilo. Dit betekent dat de fosforuitscheiding middels mest een stuk lager ligt dan waarmee tot nu toe wordt gerekend. De fosfaatexcretie van vleespluimveehouderij zou daarmee tientallen procenten lager kunnen liggen dan vandaag wordt aangenomen.

Kloppen de huidige normen nog wel?

Het lijkt van groot belang om de gedateerde forfaitaire norm voor vastlegging in het dier tegen het licht te houden. De uitstoot van fosfaat door de vleespluimveesector wordt namelijk hoger berekend
dan het in werkelijkheid zou kunnen zijn. De sterk verbeterde fosfaatefficiëntie zou de afzet van pluimveemest gunstig kunnen beïnvloeden en kunnen bijdragen aan een meer circulaire landbouw. Vanzelfsprekend gaat De Heus op zoek naar de beste oplossingvoor u en de vleespluimveesector.