CO2-Footprint als indicator van duurzaamheid varkensvlees

15 oktober 2020
-
3 minuten

Om de duurzaamheid van varkensvlees scherper in beeld te krijgen, is er momenteel veel interesse voor het in kaart brengen van de zogenaamde CO2-footprint van varkensvlees. Deze voetafdruk geeft aan hoeveel CO2-emissie gepaard gaat met de productie van een kilo varkensvlees. Met dit getal is het mogelijk om verschillende producten/vleessoorten met elkaar te vergelijken. Deze ontwikkeling wordt vooral in gang gezet door supermarkten en verwerkers die transparant willen zijn en met deze kennis hun producten kunnen onderscheiden. Bekend is bijvoorbeeld dat (Nederlands) varkensvlees gemiddeld scoort qua CO2-afdruk in vergelijking met andere vleessoorten, maar juist erg goed in vergelijking tot varkensvlees dat geproduceerd wordt in andere landen.

Internationale standaard ontwikkelen

Om de CO2-footprint te kunnen berekenen, worden er momenteel een aantal samenwerkingsverbanden in het leven geroepen. Daarbij gaat het vooral om samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten en onderzoeksinstituten. Het uiteindelijke doel is een methode te ontwikkelen om de CO2-voetafdruk te kunnen meten. Dit systeem moet vervolgens volgens internationale standaarden worden erkend om er de markt mee op te kunnen.

Lage voederconversie zorgt voor lage CO2-footprint

Ook De Heus en Agra-Matic zijn volop betrokken bij het verzamelen van data om de CO2-voetafdruk te kunnen berekenen. De herkomst en productie van veevoer is namelijk van grote invloed op dat kengetal. Dat geldt ook voor de aanwending van het veevoer in de stal. Dieren die het veevoer efficiënt weten om te zetten in vlees, drukken de CO2-footprint. Ineffciënt geproduceerd voer en een hoge voederconversie doen het tegenovergestelde. Ook De Heus is daarom actief bezig met het in kaart brengen van de CO2-footprint en werkt hierbij samen met externe deskundigen.

De invloed van huisvesting en management

Naast voer zijn er andere aspecten waar de CO2-emissie gemonitord moet worden. Daarbij valt te denken aan huisvesting en management. Ook hier is veel winst te boeken als het gaat om het optimaliseren van de CO2-footprint. Dit is een aandachtsgebied waar de adviseurs van Agra-Matic van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zo maken wij energiescans en helpen we klanten met het voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Op die manier beoordelen we of een bedrijf voldoet aan de duurzaamheidsaspecten die verband houden met de CO2-footprint.

Advies op basis van bedrijfsdoelstellingen

Naast vragen vanuit de markt zijn er ook veehouders die met dit thema aan de slag gaan op basis van veranderende wetgeving of een persoonlijke ondernemersvisie. Afhankelijk van de wensen van een individuele ondernemer kunnen De Heus en Agra-Matic helpen bij het in kaart brengen van de CO2-afdruk. Op basis van de doelen van de onderneming is het mogelijk om gerichte bedrijfsadvisering te geven voor wat betreft de duurzaamheidsstatus.