Familie Huis in 't Veld: wij zijn klaar voor de toekomst

12 april 2019
-
2 minuten

Het afgelopen jaar bouwde familie Huis in ’t Veld in Wenum-Wiesel een nieuwe stal voor biologische legkippen. Over wat er wel en niet goed ging in die periode zei de familie: “Het duurde lang en het bouwen ging snel.” Dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar als we even blijven luisteren dan wordt het al snel duidelijk.

De familie

Het bedrijf onder de rook van Apeldoorn wordt al twee generaties door familie Huis in ’t Veld gerund. Harry en Anja hebben het bedrijf van zijn ouders overgenomen en zoon Erwin werkt inmiddels mee op het bedrijf. Hij woont met zijn vrouw Marinte in de nabijgelegen woning van zijn grootouders. Anja, Erwin en Marinte zijn ook in deeltijd en voltijd buiten het bedrijf werkzaam.

Passend bedrijf

Het gemengde bedrijf met melkrundvee en biologische legkippen is voor de familie altijd passend geweest. Zo paste het als familiebedrijf wat betreft omvang, beschikbaarheid van arbeid, risicospreiding, afwisseling in werkzaamheden, mineralenkringloop en gezinsinkomen steeds precies. De grootouders zijn in 1977 gestart met 20 koeien en 10 hectare grond. Later kwamen er ook 3.500 vleeskuikenouderdieren. Er was voldoende ruwvoer en de kippenmest kon op eigen land geplaatst worden. Met de huidige 85 melkkoeien, 30 stuks jongvee en 45 hectare grond in gebruik, heeft het bedrijf een goede ruwvoerpositie en kan alle rundveemest op eigen land geplaatst worden. Omdat de 12.000 kippen volgens de biologische landbouwmethode worden gehouden, is het verplicht om de pluimveemest rechtstreeks aan de biologische akkerbouw te leveren. Dit zorgt er wel voor dat ook nu de kringlopen mooi sluiten.

Resultaten

In de kippenstallen werden (biologische) scharrelkippen gehouden en dat ging uitstekend. De technische cijfers van de laatste twee ronden zeggen voldoende: er werden op een leeftijd van 78 weken 366 eieren per opgezette hen verzameld, bijna 20 eieren meer dan dieren in de referentiegroep. Ook de uitval van dieren is met 2,9% ver beneden de gemiddelde uitval. Bij het huidige koppel zitten ze al in de 22e week boven de 53 gram eigewicht. Een goede opfokhen, hoogwaardig voer en vooral goede verzorging van de dieren dragen bij aan deze topresultaten.

Aangepast plan

De pluimveestallen werden oud en het asbest zou langzamerhand gesaneerd moeten worden, zodat de keuze voor een nieuwe pluimveestal logisch was. Zeker nadat in 2012 een nieuwe ligboxenstal was gebouwd. Toch duurde het nog lang voordat de nieuwe stal gebouwd kon worden, omdat het traject van vergunningen traag verliep. Het bouwvlak bood ruimte aan een stal van beperkte omvang en er kwamen nieuwe regels van provincie en gemeente voor het bouwen buiten het bouwvlak. Mede door onbekendheid met de landbouw stelde men extra eisen die niet uitvoerbaar waren. Zo stelde men de vraag waarom er niet weer twee stallen voor kippen ergens binnen het bouwblok gerealiseerd konden worden. De uitleg hiervoor, en over de regels voor biologische pluimveehouderij, was bij vergunningverleners tamelijk snel vergeten waarop familie Huis in ’t Veld koos voor een aangepast plan.

Bouwen ging snel

Zo moeizaam als het voortraject was, zo snel verliep de bouwperiode. Binnen 3,5 maand was de stal klaar. Mede door het op tijd uitvoeren van eigen werkzaamheden, zoals sloop en grondwerk, kon de aannemer snel van start en verliep het bouwproces voorspoedig. “Merkbaar was dat deaannemer wist hoe een kippenstal moest worden gepland en afgewerkt”, geeft Erwin aan. Ook de samenwerking tussen andere partijen verliep prettig.

Nieuwe situatie

Het resultaat is een prachtige stal waarin weer goede resultaten behaald kunnen worden. Inmiddels leggen de kippen in week 25 al 96% goed gekleurde tafeleieren en lopen de dieren alweer een ei voor op het vorige koppel. Hoewel het aantal buitennesteieren meevalt, moet er juist in de beginperiode goed aandacht voor zijn, om het op tijd te laten afnemen. Dit geeft wel een arbeidspiek in de ochtendperiode. Verder passen de legkippen naast het melkvee goed op het bedrijf om zo alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook is de controle van de kippen anders dan in de scharrelstal zoals die eerder aanwezig was. Het vraagt meer tijd om de dieren in de gehele stal te overzien, maar het is prettig werken en het verzamelen van eieren loopt vlot.

Vertrouwen in de toekomst

Het was een hele puzzel om de regels voor biologische legkippen in het nieuwbouwplan te verwerken, maar het is gelukt. Ook kon er door de familie grond aangekocht worden voor extra uitloop voor de kippen, waarmee ook de landschappelijke inpassing van het bedrijf versterkt kon worden. Uitdagingen voor de toekomst zijn voldoende afzet van biologische eieren en het weren van roofdieren zoals buizerds en vossen. Het familiebedrijf is met de nieuwbouw van de pluimveestal voldoende krachtig om ook een toekomstige uitdaging, de bedrijfsovername door Erwin en Marinte, met vertrouwen tegemoet te zien.