Hernieuwde focus op brongerichte aanpak

28 april 2021
-
3 minuten

De brongerichte aanpak (Groen Label) dateert al van voor de opkomst van de luchtwassystemen. Het gebruik van luchtwassystemen kende zijn intrede doordat ze goed toegepast konden worden in bestaande stallen en doordat ze hogere reductiepercentages konden realiseren. Hierdoor kon eerder worden voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) door middel van intern salderen. Er ontstonden daardoor meer mogelijkheden binnen het ammoniakplafond van een bedrijf. Momenteel is er opnieuw veel interesse voor brongerichte aanpak. En terecht. Brongerichte aanpak kan nog veel meer voordelen opleveren.

Beter stalklimaat

Onder brongerichte aanpak kan worden verstaan: het zo snel mogelijk afvoeren van de mest uit de stal. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen. Doordat de mest sneller de stal verlaat, ontstaat er een afname in broeikasgas- en stalemissies. Dit resulteert in hogere gehaltes in de mest en heeft daardoor een hogere waarde voor de gebruiker. Een ander belangrijk voordeel is de verwerking van de mest. Verse mest laat zich makkelijker verwerken en bij eventuele toepassing van een biogasinstallatie levert het een hogere gasproductie op. Wellicht het belangrijkste voordeel is voor de varkenshouder. Door de afname in broeikasgas- en stalemissies (bijvoorbeeld geur en fijnstof) ontstaat een aanzienlijk betere leefomgeving en stalklimaat. Varkens kunnen hierdoor beter presteren en de werkomstandigheden voor de dierverzorger worden hiermee verbeterd/

Uitdagingen brongerichte aanpak

Het toepassen van een brongerichte aanpak heeft wel wat uitdagingen:
  • BEPERKTE MOGELIJKHEDEN: Er zijn tot nu toe nog maar enkele brongerichte systemen opgenomen in de RAV-lijst. Wel wordt er vanuit de RVO, door middel van subsidies, gestimuleerd om nieuwe innovaties voor stalsystemen te onderzoeken en te ontwikkelen.
  • REALISEREN GRENSWAARDES: Het is niet altijd eenvoudig om de beoogde reductie te realiseren, zoals in Noord-Brabant, waar de lat op 85% ammoniakreductie ligt. Dit vergt een combinatie van verschillende technieken, of een nieuwe techniek die hieraan voldoet. Bovendien moet de stal voldoen aan het Beh.
  • ECONOMISCHE HAALBAARHEID: Het toepassen van een systeem in een bestaande of nieuwe stal moet ook financieel kunnen. Een verandering op een bestaande stal kan ingrijpend zijn.

Meer dan ammoniak- en geurreductie

De huidige wetgeving is voornamelijk gefocust op de reductie van ammoniak en geur. De overige voordelen van brongerichte aanpak, zoals het terugdringen van andere emissies (denk aan methaangas) en de voordelen voor dierwelzijn en leefomgeving worden niet meegewogen. Om brongerichte aanpak meer toekomst te bieden, is maatwerk vereist. De overheid zal niet alleen moeten vasthouden aan de maximale ammoniakreductie, maar ze moet ook de overige milieuvoordelen en de leefomgeving voor mens en dier mee laten wegen. Pas dan kan de ondernemer kiezen voor duurzame brongerichte aanpak met een forse meerwaarde voor zijn bedrijf.

Subsidie

Om het toepassen van brongerichte aanpak te stimuleren zijn er vanuit de RVO subsidies opgezet. Wil je meer weten over brongerichte aanpak en/of de beschikbare subsidies. Mail of bel dan gerust naar info@agra-matic.nl of 06-211 74 969.