Hogere kwaliteit big vraagt om optimale huisvesting

24 juli 2017
-
2 minuten

De zeugenhouderij laat jaarlijks een stijging van het aantal gespeende biggen zien, gemiddeld genomen bijna een halve big per zeug per jaar.

Ook de afzetmarkt verandert. Het gewenste aflevergewicht is gestegen van 23 naar 25 tot 30 kilogram en welzijnsconcepten vragen om meer leefoppervlak per big. Het is daarom begrijpelijk dat zeugenstallen die al een aantal jaar geleden gebouwd zijn, vaak onvoldoende capaciteit hebben.

Mogelijke oplossingen

Het tekort aan biggenplaatsen dat op het bedrijf is ontstaan, kan op verschillende manieren worden opgevangen. De keuze wordt mede bepaald door mogelijkheden met betrekking tot vergunningen en financiering. Dit is afhankelijk van debeschikbare ruimte op milieugebied, of er voldoende ruimte is om te bouwen en ofde uitbreiding financieel verantwoord is.

1. Verkoop speenbiggen

Afhankelijk van bovenstaande kan gekozen worden voor een strategische wijziging door over te gaan op de verkoop van speenbiggen in plaats van biggen van 25 kilogram. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig een koppel speenbiggen te verkopen, zodat er voldoende ruimte vrijkomt voor de overige biggen. Vaak is deze werkwijze structureel niet goed te regelen, omdat de afzetmarkt van speenbiggen een totaal andere markt is.

2. Locaties van derden

Een andere mogelijkheid is dat bedrijven volledig overschakelen naar de speenbiggenmarkt en de vrijgekomen ruimte gaan benutten om meer zeugen te houden. In gevallen waarbij de uitbreiding met stalruimte op locatie niet mogelijk is, kan de opfok van biggen op locaties van derden worden ondergebracht door het huren van stallen of een voergeldconstructie.

3. Uitbreiding stalcapaciteit
Tenslotte blijft er de mogelijkheid over om op locatie uit te breiden met stalcapaciteit. Met biggenplateaus is het mogelijk om met een relatief lage investering het leefoppervlak op basis van regelgeving met maximaal 40 procent uit te breiden. Praktisch zal dit 25 tot 30 procent zijn. Mede daardoor is het vaak een deeloplossing om het tekort aan biggenopvangcapaciteit op te lossen. Er zitten echter ook praktische nadelen aan deze manier van huisvesten. Zo is de controle op dieren minder en vraagt het reinigen meer tijd. Uitbreiding met een nieuwe stal biedt de mogelijkheid om voldoende capaciteit te realiseren en de stal naar de nieuwste inzichten in te richten, maar vraagt wel een hogere investering.

Financiële consequenties

1. Nieuwe stal
De investeringskosten per biggenplaats worden bepaald door het aantal plaatsen, afdelingsgrootte en vloeruitvoering en varieert daardoor van 180 tot 250 euro per plaats. Om de investeringen en het op te leveren rendement inzichtelijk te maken, volgt hiernaast een voorbeeld van een bedrijf met 1.000 zeugen. De huidige capaciteit is 4.000 biggenplaatsen op 0,3 m². Wanneer u dit wilt aanpassen aan de wens van de markt en de concepten, dan moeten de biggen 0,4 m² krijgen. Op dit voorbeeldbedrijf zijn er in dat geval slechts 3.000 biggenplaatsen. De gewenste capaciteit op basis van de productie en het aflevergewicht is echter 6.000 biggenplaatsen met 0,4 m² per big. Dit bedrijf kiest er voor een nieuwe biggenstal te bouwen voor 3.000 biggen, uitgevoerd met bolle vloer in combinatie met composietrooster. In tabel 1 zijn de extra kosten per afgeleverde big doorgerekend.

2. Plateaus
Het bedrijf zou er ook voor kunnen kiezen om in de bestaande biggenstal plateaus te maken. Er kan dan volstaan worden met een relatief lage investering. Voor het voorbeeldbedrijf is doorgerekend wat hiervan de extra kosten zijn. Plateaus kunnen een goed alternatief zijn als daarmee het tekort aan biggenopvangcapaciteit op het bedrijf volledig en structureel wordt opgelost en er geen mogelijkheden voor uitbreiding van stalcapaciteit aanwezig is.

Conclusie

De huidige markt vraagt om biggen van een goede kwaliteit. Wanneer u daaraan kunt voldoen, kunt u een goede opbrengst realiseren en daarmee een goed rendement. Er zijn verschillende mogelijkheden om de biggenopvangcapaciteit uit te breiden. Dit vergt een flinke investering, maar als u het op de juiste manier doet, dan kan het uw rendement zeker verbeteren.
Afhankelijk van de eigen situatie kiest u de beste optie voor uw stal. Dit kan zijn: de biggenopvang uitbesteden aan derden, een andere eigen locatie bouwen of de stal uitbreiden. Geen actie ondernemen is geen optie, want de markt vraagt en betaalt enkel voor een big van hoge kwaliteit. Onze adviseurs adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf!