Kansen met fosfaatreductie

15 november 2017
-
3 minuten

In verband met de overschrijding van het fosfaatplafond heeft het fosfaatreductieplan op 1 maart zijn intrede gedaan. Maar wat moet u als melkeehouder met deze fosfaatregelgeving? Hoeveel (melk)vee mag u bijvoorbeeld houden? Toch biedt de fosfaatreductie ook kansen die niet alleen vandaag, maar ook op langere termijn voordelen geven.

Juiste gegevens

Omdat de regelgeving rondom het fosfaatreductieplan in 2017 meerdere keren is gewijzigd en de invoering van de fosfaatrechten in 2018 dichterbij komt, is het belangrijk om bij het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten goed te kijken naar de juistheid van de gegevens. Het is van groot belang om bijvoorbeeld te kijken of de cijfers wel overeenkomen met de werkelijke situatie. Vooral bij overdrachten of overnames is het zaak goed op te letten met het overnemen van bijvoorbeeld referentiegegevens. Door alle nieuwe regels kan het zijn dat uw bedrijf een bepaalde kant op wordt getrokken. Toch is het zaak om de regelgeving niet uw visie en beleid te laten bepalen.

Mogelijkheden optimalisatie

Door de regelgeving zijn er meerdere mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Veebezetting
De verhouding jongvee ten opzichte van de melkkoeien biedt mogelijkheden. Kijk naar het aanhoudingspercentage dat normaliter nodig is per jaar. Wanneer bijvoorbeeld 25% vervanging nodig is op een koppel van 100 melkkoeien, dan zijn 50 stuks jongvee voldoende. Minder jongvee betekent minder mestproductie. Bovendien is er dan minder voer nodig. Door strakker op de jongveebezetting te zitten, komt er meer focus op de duurzaamheid van de veestapel. Daarbij betekent minder voer en meer melk een hoger saldo. Door niet meer jongvee aan te houden dan nodig is, hoeft er minder mest afgevoerd te worden. Daarnaast kunnen de opfokkosten over meer liters melk verdeeld worden.

Kilogram melk per kilogram fosfaat
Door de kilogrammen melk per kilogram fosfaat te verhogen, wordt de fosfaatefficiëntie hoger. De kosten dienen logischerwijs wel in de gaten gehouden te worden. Maar door relatief eenvoudige ingrepen in de bedrijfsvoering kan dit geoptimaliseerd worden. Manieren om de efficiëntie te verbeteren vanuit het Fosfaat Compass van De Heus zijn onder andere: afkalfleeftijd van de vaarzen, het gemiddeld aantal lactatiedagen, de droogstandslengte en het fosforniveau in het rantsoen. Maar denk ook eens aan weidegang. Wat vreten de melkkoeien buiten? En welke kwaliteit heeft dat gras? Kijk hier goed naar en probeer op die manier de mineralen van uw eigen bedrijf goed te benutten. Neem dit door met uw voeradviseur.

Kringloopwijzer
De Kringloopwijzer (KLW) geeft voor het ruwvoerstuk een mooi inzicht in de voederwinning van uw bedrijf. Met name de opbrengsten aan stikstof en fosfaat. Daarnaast heeft deze effect op het fosforniveau in het rantsoen. Met name wanneer er gebruik gemaakt wordt van de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Er lijken tegenstrijdigheden te zitten in de KLW en BEX. Hoe lager het fosforniveau in het rantsoen, hoe hoger over het algemeen het voordeel op fosfaat in de BEX. De KLW geeft echter meer voordeel op de bedrijfseigen norm fosfaat (BEP) wanneer er meer fosfaat van eigen bodem gehaald wordt. Dit resulteert vaak in een hogere fosforinput aan ruwvoer.

Wanneer alleen gekeken wordt naar de punten uit de Fosfaat Compass kan zowel voor de BEX als KLW voordelen gehaald worden. Door de kilogrammen melk per kilogram fosfaat te verhogen, wordt de BEX efficiënter. Door daarnaast goed op de voederwinning te letten, wordt de toegediende mest beter benut (KLW). Meer opbrengst van eigen land, geeft meer rendement van de toegediende stikstof en fosfaat uit zowel dierlijke mest als kunstmest. Bepaal binnen uw bedrijfsvoering welk gewas u wilt oogsten en pas hier waar nodig de bemesting op aan. Ook speelt weidegang een grote rol. Laat u hierin goed adviseren. De adviseurs van Agra-Matic Mineraal helpen u graag bij uw vragen omtrent de mestboekhouding en de Kringloopwijzer.

Agenda mestboekhouding eind 2017
Periode Actie
September - Oktober

BEX-waardige monsters van graskuilen nemen

September - November

BEX-waardige monsters van maiskuilen nemen

Oktober - December  

Doornemen fosfaatverwerking/VVO