Omgevingsvergunning overkoepelend

10 januari 2010
-
3 minuten

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo, in werking. Ook als agrarisch ondernemer krijgt u met deze wet te maken. Wat houdt deze wet in en wat zijn de consequenties voor uw bedrijfsvoering?

De Wabo brengt 26 vergunningen en ontheffingen samen die de leefomgeving betreffen. Het gaat onder andere om de ruimtelijke procedure voor verandering van het agrarisch bouwperceel, milieuvergunning, bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning. Deze worden samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Had u voorheen bij nieuwbouw van een stal te maken met een aparte aanvraag voor een milieuvergunning en een aparte aanvraag voor een bouwvergunning? Met de invoering van de Wabo vraagt u al deze vergunningen voortaan in één keer aan. Deelvergunningen en gefaseerde vergunningverlening blijven in de Wabo mogelijk.

Parapluwet

De Wabo is een parapluwet die ervoor zorgt dat betrokken wetten op elkaar zijn afgestemd. Inhoudelijk wijzigt er niets aan deze wetten. Het inhoudelijke toetsingskader van de omgevingsvergunning verandert dus niet ten opzichte van die van de huidige vergunningen< en ontheffingen. Met de Wabo is een koppeling tussen de verschillende wetten formeel geregeld. De overheid is verantwoordelijk voor de afstemming tussen deze wetten; een voorbeeld van afstemming is het voorkomen van tegenstrijdige voorschriften in de verschillende vergunningen.<

Eén digitaal loket

De omgevingsvergunning kunt u aanvragen via één aanvraag bij één digitaal loket, het omgevingsloket online. Voorheen moest u elke aanvraag in veelvoud aanleveren op papier. Dat hoeft nu niet meer. Daarnaast kunt u via het loket een vergunningcheck uitvoeren. Dit is een hulpmiddel om te bepalen voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen. Het grote voordeel voor u is, dat u veel van de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen in één keer en dus ook in één procedure kunt aanvragen. Dit voorkomt afzonderlijke bezwaar- en beroepsprocedures van belanghebbenden. Hierdoor is een behoorlijke tijdwinst te behalen. Een nadeel hiervan is dat als één onderdeel van de omgevingsvergunning wordt geweigerd, meteen het hele project kan worden geblokkeerd.

Natuurbeschermingswet

1998 De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg Nbw) valt niet onder de Wabo, maar haakt bij deze wet aan. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt in het formulier de Nbw meegenomen. U krijgt hiermee te maken, bijvoorbeeld bij de oprichting en/of verandering van uw veehouderijbedrijf. Via het digitale loket regelt u de afgifte van een provinciale verklaring van geen bedenkingen (kortweg vvgb) en kan uw project qua natuur doorgang vinden. Deze vvgb is een bindend oordeel voor alle onderdelen van de omgevingsvergunning en wordt ongewijzigd opgenomen in de beschikking. Dit betekent dat bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voortaan rekening wordt gehouden met de Nbw.

Uitgebreide voorbereiding noodzakelijk

Door de Wabo krijgt u als ondernemer te maken met een uitgebreide voorbereiding van de vergunningsaanvraag. Bij de voorbereiding van de plannen wordt naar meerdere projectfases tegelijkertijd gekeken: ruimtelijke ontwikkeling, milieu en bouw. Het is belangrijk om bij de voorbereiding van uw plannen, in vooroverleg met de gemeente, vast te stellen voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig heeft, voordat u start met de definitieve planontwikkeling.