Subsidies beschikbaar

29 juni 2020
-
3 minuten

Via verschillende kanalen probeert de overheid ondernemers te stimuleren om extra stappen te zetten op het gebied van emissiereductie. Meerdere financiële regelingen zijn daarvoor in het leven geroepen. Indien je gaat investeren, is het goed om te kijken of je voor deze regelingen in aanmerking komt.

Beschikbare subsidies

Het beperken van emissies is een actueel thema. Zo zal naar verwachting de innovatieregeling Brongerichte verduurzaming van stallen in deze periode gepubliceerd worden. In totaal stelt de overheid gedurende tien jaar 172 miljoen euro beschikbaar. In de eerste periode van dit jaar is 40 miljoen euro beschikbaar om te innoveren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een innovatiemodule, gericht op het ontwikkelen van nieuwe systemen en een investeringsmodule die is gericht op investeringen in erkende systemen. Beide modules worden de komende vijf jaar twee keer per jaar opengesteld. Dit is vergelijkbaar met de systematiek van de SDE+ subsidie.

Minder uitstoot aan de bron

De regeling is bedoeld om met brongerichte maatregelen de emissie van ammoniak, geur, fijnstof en broeikasgassen te reduceren. De regeling kan  dus ook worden ingezet voor het verkleinen van de CO2-uitstoot. Het idee is om voor emissiereducties aan de bron minder afhankelijk te zijn van een end-of-pipe oplossing, zoals het gebruik van een luchtwasser. Om dat te bereiken zijn er grofweg twee mogelijkheden. De eerste route is het zoveel mogelijk scheiden van mest en urine, waardoor emissies kleiner zijn. Het spoelen van relatief kleine mestputten (spoelgoten) is de tweede denk-richting. Door regelmatig te spoelen met water of dunne fractie wordt de mest snel afgevoerd en blijven emissies beperkt.

Geld voor nieuwe stalconcepten

Naast de landelijke regeling zijn er ook provinciale regelingen om investeringen in brongerichte maatregelen te stimuleren. Dat speelt vooral in Brabant. Met hulp van de provincie Noord-Brabant zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling. Dit blijkt uit een voortgangsbericht van Gedeputeerde Staten. Naast de stalinnovaties die in ontwikkeling zijn, hebben 31 boeren groen licht gekregen om een nieuw stalconcept toe te passen met financiële steun van de provincie. Voorbeelden daarvan zijn gekoelde mestpannen, systemen met mestschuiven of de Stal van de Toekomst van de Keten Duurzaam Varkensvlees.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Ook via de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) stimuleert de overheid ondernemers om meer te doen aan het terugdringen van emissies. Zo moet er in de laatste versie van de MDV voor een aantal diercategorieën meer punten worden behaald voor het thema ammoniak. Ook levert het voldoen aan bovenwettelijke normen voor geur extra punten op. Op die manier kan worden voldaan aan de criteria van de MDV en kan gebruik worden gemaakt van fiscale regelingen. Een combinatie van regelingen is vaak ook mogelijk. Zo wordt het vanzelfsprekend makkelijker om investeringen rond te krijgen.