Veel belastingvoordeel met duurzame investeringen

05 april 2018
-
3 minuten

Wilt u als ondernemer met uw veehouderij bijdragen aan een duurzame veehouderij door extra stappen te zetten op het gebied van milieubelasting, diergezondheid, dierenwelzijn en brandveiligheid? Dan zijn de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en/of de Maatlat Schoon Erf (MSE) interessant voor u. Van de MDV kunt u gebruik maken als u een nieuwe stal wilt bouwen of een bestaande stal wilt verbouwen. Wanneer u uw erf (op)nieuw inricht of aanpast, kunt u gebruik maken van de MSE. Naast dat u een bijdrage levert aan een duurzame veehouderij heeft het ook fiscaal voordeel.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een toetsingsinstrument om te bepalen of de nieuwe of te verbouwen stal duurzaam genoeg is om in aanmerking te komen voor het MDV-certificaat. De MDV is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
 • Ammoniak
 • Dierenwelzijn
 • Diergezondheid
 • Klimaat
 • Fijnstof
 • Bedrijf en omgeving

Per diercategorie zijn verschillende criteria opgesteld waaraan kan worden voldaan. Het gaat daarbij om bovenwettelijke investeringen. Om uw stal te laten voldoen aan de MDV-eisen dient de stal per onderdeel een minimum aantal punten te behalen. Naast dit minimum aantal punten per onderdeel zijn nog extra punten nodig. U mag zelf bepalen hoe deze ingevuld worden. Voldoet de stal aan de gekozen criteria, dan komt het te investeren bedrag in aanmerking voor fiscale regelingen.

"Met de Vamil kun je tot 75% van de investeringskosten afschrijven"

MDV-versie 12

Per 1 januari 2018 geldt de MDV­ versie 12. Deze versie is geldig voor twee jaar, tot en met 31 december 2019. Voor een aantal diercategorieën gold in de vorige versie al een verplichte minimale hoeveelheid daglichttoetreding in de stal. In de nieuwe versie is nu voor alle diercategorieën een verplichte minimale hoeveelheid daglichttoetreding in de stal opgenomen. Hoeveel de minimale daglichttoetreding bedraagt, verschilt per diercategorie. Voor een aantal diercategorieën (vleeskuikens, gespeende biggen en vleesvarkens) geldt, net als in de vorige versie, een verplichting voor het maximaal aantal dieren per vierkante meter. Voor de overige diercategorieën is een dergelijke verplichting niet opgenomen.

Maatlat Schoon Erf

Nieuw dit jaar is de Maatlat Schoon Erf, geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Erven van agrariërs uit de sectoren rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee), schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenten kunnen in aanmerking komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf. Een erf dat voldoet aan de MSE-­eisen en hiervoor een certificaat krijgt, is een erf dat bijdraagt aan schoner oppervlaktewater.

De MSE bestaat uit de volgende criteria:
 • Opslag vaste mest
 • Opslag van ruwvoer en bijvoedermiddelen
 • Koepad op het erf
 • Dierenverblijven op het erf
 • Reinigen van machines en werktuigen
 • Verhard erf en het afvoeren van hemelwater
De MSE gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen. Als een bepaalde activiteit voorkomt op een bedrijf dan moeten daarvoor maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Daarnaast dient nog een aantal keuzemaatregelen te worden uitgevoerd. Voldoet het erf aan de verplichte- en keuzemaatregelen, dan komt het te investeren bedrag in aanmerking voor fiscale regelingen.

Fiscale regelingen

Veestallen die het certificaat MDV behalen en schone erven die het certificaat MSE behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil). Met een MDV-­certificaat profiteert u met de MIA van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Met een MSE-­certificaat is dit 13,5%. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met een MDV-­certificaat en/of MSE-­certificaat kunt u met de Vamil 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit­ en rentevoordeel op. Overleg met uw accountant om deze voordelen voor uw bedrijf in beeld te brengen.

Duurzame veehouderij realiseren?

Wilt u in aanmerking komen voor de MDV en/of MSE? Neem dan contact op met Agra­-Matic. Samen ontwikkelen we een duurzame veehouderij. Wij kunnen u adviseren bij het ontwerpen van de stal en het inrichten van uw erf zodat deze voldoen aan de gestelde eisen. Daarnaast kunnen wij voor u de MDV-­ en MSE-­aanvragen verzorgen.