Vergunning aanvragen of aanpassen?

29 juni 2020
-
2 minuten

Het rijk en de provincies zijn het erover eens dat bronmaatregelen nodig zijn om de depositie van stikstof te laten dalen. De vraag is wanneer hierover nadere afspraken gemaakt zullen worden. Ondanks alles komt de vergunningverlening wel weer langzaam op gang. Een vergunning kan verleend worden als wordt aangetoond dat de belasting op de natuur niet toeneemt. Hiervoor is het rekenprogramma AERIUS nodig. Om een goede berekening te kunnen maken is het essentieel om de juiste referentiesituatie te bepalen.

Hoe kom je aan de juiste referentiesituatie?

In een aantal gevallen is het bepalen van de referentiesituatie eenvoudig, namelijk als je al in het bezit bent van een van onderstaande toestemmingen:

Viel je bedrijf tijdens het PAS onder een bepaalde grenswaarde, dan was je vrijgesteld van de vergunningplicht en ben je mogelijk in het bezit van een PAS-melding. In de loop van dit jaar volgt hopelijk meer duidelijkheid over legalisatie van deze
meldingen.

Ben je nog niet in het bezit van een natuurvergunning, dan kunnen wij helpen om de juiste referentiesituatie te bepalen. Heb je zelf niet alle verleende milieuvergunningen vanaf 1994 liggen, dan vragen we deze op bij de juiste instanties. Wanneer alles verzameld is, maken we inzichtelijk wat de vergunde stikstofemissies zijn en bepalen we de referentiesituatie.

Feitelijk gerealiseerde capaciteit

Stalemissies mogen alleen worden gebruikt als de capaciteit ook echt is gerealiseerd. Is een stal niet gebouwd, dan komt de bijbehorende stikstofemissie te vervallen. Het kan echter voorkomen dat je een vergunde stal liever op een andere plaats wilt realiseren, of dat de vergunde stal niet meer voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Er zijn uitzonderingsregels die in zulke situaties mogelijk uitkomst bieden, zoals wanneer je al bepaalde stappen gezet hebt, of wanneer je een emissiearme stal nog emissiearmer wilt bouwen. Voor alle uitzonderingsregels geldt echter wel dat er aan bepaalde voorwaarde moet worden voldaan. Stel je daarvan goed op de hoogte.

Denk ook aan de overige stikstofemissies

Naast de stalemissies moeten ook de stikstofemissies uit andere bronnen in AERIUS worden ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan emissies uit een noodstroomaggregaat, cv-ketels, biomassaketels en vervoersbewegingen. In de vervoersbewegingen moet het verkeer van en naar het bedrijf worden berekend en ook de verplaatsingen op het erf met bijvoorbeeld een tractor of shovel. Het is voor eventuele toekomstige plannen belangrijk dat alle emissies inzichtelijk worden gemaakt, zodat er geen tekort aan emissies ontstaat.

Hulp nodig?

Wil je uitbreiden of andere wijzigingen doorvoeren binnen je bedrijf? Wil je graag de juiste referentiesituatie van je bedrijf in beeld hebben? Of wil je weten waar je aan toe bent, mocht legalisatie van de PASmeldingen toch geen doorgang vinden?
Neem dan contact op met Agra-Matic.