Wat verandert er met de Wet natuurbescherming?

24 juli 2017
-
3 minuten

De overheid heeft besloten om, net zoals met de Omgevingsvergunning, ook verschillende vergunningen samen te voegen tot de Wet natuurbescherming. Met de nieuwe Wet natuurbescherming die per 1 januari van kracht is, worden drie wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

De provincie heeft ook verantwoordelijkheid voor haar eigen natuurbeleid in het landelijk gebied. Het beleid tussen de verschillende provincies kan hierdoor verschillen.

Toetsing aan de natuur

We kennen natuurlijk allemaal de “Natuurbeschermingswet” die sinds 1998 al van kracht was en waar in 2015 de Programmatische aanpak stikstof (PAS) aan werd gekoppeld. In de vergunning voor de Natuurbeschermingswet/ PAS werd het effect van de veehouderij op de beschermde natuur getoetst. Deze natuurtoetsing verandert niet in de nieuwe Wet natuurbescherming in het kader van de ammoniakdepositie. De wet is alleen verder uitgebreid met onder andere de toetsing op beschermde soorten en planten (ecologie), jacht, beheer van de natuur en schadebestrijding. Wat nieuw is met de intrede van de Wet natuurbescherming is dat wanneer u bijvoorbeeld uitbreidingsplannen heeft, er een ecologisch onderzoek door een ecoloog moet worden uitgevoerd. U kunt naar aanleiding van het onderzoek ook verplicht worden om bij voorbeeld een alternatieve nestelplaats te bieden door het plaatsen van nestelkasten of door aanleg van een houtwal. Ook wanneer er voor uw voorgenomen uitbreiding bomen gekapt moeten worden, moet dit in uw vergunning voor de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Kortom, er moet worden gekeken naar de natuur binnen uw inrichting en daar omheen. De natuur moet volgens de Wet natuurbescherming en de regels van de provincie worden beschermd.

Consequenties voor u als ondernemer

Wanneer u uw locatie heeft opgericht en in werking heeft volgens uw huidige Natuurbeschermingswetvergunning, voldoet u ook aan de Wet natuurbescherming. Wanneer dit niet het geval is moet u mogelijk een nieuwe vergunning Wet natuurbescherming aanvragen. Mocht het zo zijn dat u na ingang van de PAS van 1 juli 2015 uw vergunning (of PAS-melding) heeft aangevraagd en verleend heeft gekregen, dan is het essentieel dat uw bedrijf volgens uw verkregen vergunning in werking is. De ontwikkelingsruimte die u heeft gekregen is na twee jaar namelijk alleen nog voor u beschikbaar wanneer uw bedrijf volgens de vergunning is gerealiseerd. Na deze periode kan de provincie de ontwikkelingsruimte actief gaan intrekken. Momenteel is de ontwikkelingsruimte voor erg veel Natura 2000-gebieden voor een groot deel uitgegeven, waardoor het verkrijgen van een nieuwe vergunning wordt bemoeilijkt.
Wanneer u als veehouder nog niet in het bezit bent van een vergunning voor de natuurbescherming of wanneer u nieuwe plannen heeft, krijgt u vanaf nu te maken met de Wet natuurbescherming. Dit betekent voor u dat de toetsing aan de natuur nog steeds moet worden uitgevoerd en dat u bij uitbreiding ontwikkelingsruimte nodig heeft. Deze ontwikkelingsruimte geeft het bevoegd gezag uit. Externe saldering is ook in de nieuwe Wet uitgesloten.
Mocht u vragen hebben over de Wet natuurbescherming of andere zaken dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.