Wordt uw ruwvoer optimaal benut?

09 juli 2018
-
3 minuten

De laatste jaren hebben we in Nederland vruchtbare seizoenen gehad. Dit heeft tot gevolg gehad dat de ruwvoervoorraden zijn toegenomen. Voor ondernemers is het van belang om goed met deze voorraden om te gaan. U wilt ze uiteraard zo goed mogelijk benutten. Hoe bepaalt u de juiste strategie om een goede ruwvoervoorraad aan te leggen?

Regelgeving

Nederland heeft verlenging gekregen van de derogatie voor minimaal twee jaar. Daarnaast is dit het eerste jaar in de melkveehouderijsector waarin de fosfaatrechten gelden. Daarbij blijven de bestaande stelsels, zoals de gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en de grondgebonden groei melkveehouderij van kracht. Deze spelregels zijn van invloed op uw strategie en de manier waarop u met het teeltplan omgaat.

Gaat u voor minimaal 80% grasland? Of doet u toch niet mee aan de derogatie? Wilt u meer grasland in het areaal om voor de verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij genoeg fosfaatplaatsingsruimte te hebben? Gaat u voor minder snijmaïs en meer MKS? De keuzes die u maakt bepalen of uw gewonnen ruwvoer in het huidige stelsel optimaal benut wordt.

Benutting ruwvoer

Binnen de huidige regelgeving loont het om het gewonnen ruwvoer zo goed mogelijk te benutten. Met steeds minder jongvee en meer melkkoeien is een goede ruwvoerbenutting wel een uitdaging. Alle diergroepen op een bedrijf verdienen aandacht, maar bij melkkoeien ziet u de benutting sneller terug in het resultaat. Uw ruwvoer verdient dus aandacht.

Bij het ruwvoer spelen veel factoren een rol.

1. Gras observeren

Het is zinvol om, eventueel samen met uw adviseur, door het land te lopen om het grassenbestand te beoordelen. Wat staat er nu werkelijk en welke percelen vallen tegen in de opbrengst? Kijk bij het kiezen van nieuwe grassenmengsels goed naar het doel waarvoor u het wilt gebruiken. De Milkway-rassen van De Heus bieden hier veel mogelijkheden in.

2. Analyseverslagen gebruiken
Uw analyseverslagen van de bodem en het ruwvoer kunnen u ook veel informatie geven. Zowel over de opbrengsten in kilogrammen, als in ruwvoerkwaliteit en de conditie van de bodem. Kies bijvoorbeeld bij de analyse van de bodem niet te makkelijk voor een standaard derogatiemonster. Deze geeft namelijk maar weinig informatie. U kunt bijvoorbeeld ook kijken hoe het met de CEC-bezetting is, wat de hoogte van de zuurgraad (pH) is en wat het organisch stofgehalte doet. Door deze aspecten inzichtelijk te krijgen kunnen punten aan het licht komen die mogelijkheden bieden voor verbetering.

3. Bemestingsstrategie bepalen
Een juiste bemestingsstrategie is ook van groot belang. Waar brengt u welke mest naartoe? Neem bijvoorbeeld eens een drijfmestmonster om te kijken wat u daadwerkelijk bemest. Bij de bemesting is het van belang om de strategie en het teeltdoel in beeld te hebben. U blijft altijd afhankelijk van het weer, maar een gekozen plan geeft in ieder geval een moment voor feedback en daardoor mogelijkheden om de strategie waar nodig aan te passen.

4. Inkuilmanagement
Door de aanwezigheid van het grassenbestand is er veel informatie beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld eens naar de smakelijkheid,groeicurve (doorschietdatum) en voederwaarde van het soort dat u op het oog heeft. Het maaimoment is daarbij bepalend voor de keuze. Wilt u voederwaarde oogsten of kiest u misschien meer voor structuur, smakelijkheid of opbrengst. Houd hierbij de veldperiode, het droge stofpercentage van het gras en het verdichten en afdekken van de kuil goed in de gaten. Bij een stabiele kuil zijn er minder verliezen waardoor de koe het ruwvoer beter omzet in melk. Een goed inkuilmanagement vraagt dan ook de juiste aandacht. Een juist gekozen conserveringsmiddel kan hieraan bijdragen.

5. BEX en KLW
Het laatste jaar zagen we in de analyseverslagen veel kuilen voorbijkomen met een hoog ruw eiwitgehalte in met name de latere sneden. Wanneer de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) en kringloopwijzer (KLW) worden gebruikt, worden deze kuilen meegenomen. De strategie die wordt gekozen in de bemesting en het inkuilmanagement kunnen deze uitslagen dus behoorlijk beïnvloeden. Vergeet hierbij de kuilverliezen niet, deze worden ook meegenomen in de BEX en KLW. Een betere benutting van de gebruikte meststoffen resulteert in een hogere efficiëntie van de bodem.

De adviseurs van Agra-Matic Mineraal helpen u graag bij uw vragen over ruwvoer- en mineralenmanagement.